Bước tiến mạnh mẽ của đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, năm 2017 đấu thầu qua mạng (ĐTQM) tiếp tục tăng trưởng mạnh, số lượng gói thầu ĐTQM đạt hơn 8.200 gói với tổng giá gói thầu khoảng 12.000 tỷ đồng. 

Trong đó, có 4.500 gói thầu đã đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá gói thầu khoảng 7.080 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 6.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm (8,2%), cao hơn so với đấu thầu truyền thống (6,98%).

Bước tiến mạnh mẽ của đấu thầu qua mạng hình 1
Chủ trương và lộ trình ứng dụng ĐTQM là đúng đắn, ngày càng được sự ủng hộ của chủ đầu tư, bên mời thầu, cộng đồng doanh nghiệp, nhà thầu và người dân

Tổng giá gói thầu đấu thầu qua mạng tăng 4 lần

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, so với năm 2016, số lượng gói thầu áp dụng ĐTQM năm 2017 tăng 2,5 lần (8.200 gói so với 3.327 gói) với tổng giá gói thầu tăng khoảng 4 lần (12.000 so với 3.020 tỷ đồng). Trong đó, đấu thầu mua sắm hàng hóa có tỷ lệ áp dụng ĐTQM cao nhất (4.176 gói thầu, cao hơn 2 lần so với năm 2016), chiếm 61% tổng số gói thầu. Tiếp theo là đấu thầu xây lắp, có tỷ lệ áp dụng ĐTQM chiếm 30% với 2007 gói thầu (cao gấp 3 lần so với năm 2016), còn lại là đấu thầu dịch vụ phi tư vấn với 608 gói thầu, chiếm khoảng 9% tổng số gói thầu ĐTQM.

Theo hình thức lựa chọn nhà thầu, trong năm 2017, tổng số gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và chào hàng cạnh tranh rút gọn đều tăng gấp khoảng 2 lần so với năm 2016. Cụ thể, số gói thầu ĐTQM áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chiếm tỷ lệ cao nhất với 3.936 gói thầu, chiếm 48%; chào hàng cạnh tranh có tỷ lệ áp dụng ĐTQM đứng thứ 2 với 2.952 gói thầu, chiếm 36% và còn lại là chào hàng cạnh tranh rút gọn với 1.312 gói thầu, chiếm 16%.

Kết quả thống kê của Bộ KH&ĐT cũng ghi nhận một số cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện ĐTQM, đáp ứng chỉ tiêu theo lộ trình quy định như: UBND thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ KH&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị triển khai ĐTQM cầm chừng, không tuân thủ lộ trình theo quy định. Trong năm 2017, còn 62 tỉnh/thành phố; 34 bộ, ban ngành và cơ quan ngang bộ; 17 tập đoàn/tổng công ty không đảm bảo lộ trình ĐTQM. Đặc biệt, đến hết năm 2017, vẫn còn 41 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện ĐTQM.

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng ĐTQM

Năm 2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là 17.637 bên mời thầu, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2016 (12.264 bên mời thầu).
Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, mặc dù so với số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu theo cách thức truyền thống, số lượng gói thầu ĐTQM năm 2017 chiếm tỷ lệ khá nhỏ (8,3%) nhưng có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn hẳn (8,2% so với 6,98%). Năm 2017, Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu thầu theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong công tác hướng dẫn ĐTQM, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này đã giúp chuẩn hóa một bước ĐTQM, mở rộng phạm vi áp dụng ĐTQM đối với các gói thầu.

ĐTQM đang tiếp tục phát triển và được thể hiện thông qua số lượng các đơn vị (bên mời thầu và nhà thầu) đăng ký vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiếp tục gia tăng mạnh. Cụ thể, năm 2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là 17.637 bên mời thầu, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2016 (12.264 bên mời thầu); số lượng nhà thầu đăng ký năm 2017 là 62.018 nhà thầu, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2016 (44.281 nhà thầu).

Số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2017 lần lượt là 68.973 kế hoạch (tăng 1,5 lần so với năm 2016 (46.898 kế hoạch) và 93.000 thông báo mời thầu (nhiều hơn năm 2016 là 12.000 thông báo mời thầu). Tỷ lệ chủ đầu tư, bên mời thầu tự dùng chứng thư số để đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2017 là 51%, tăng 1,5 lần so với năm 2016 (35%). 

Bộ KH&ĐT khẳng định, kết quả nêu trên là minh chứng rõ ràng rằng chủ trương và lộ trình ứng dụng ĐTQM là đúng đắn, ngày càng được sự ủng hộ của chủ đầu tư, bên mời thầu, cộng đồng doanh nghiệp, nhà thầu và người dân.

Khánh Ngọc

Tin cùng chuyên mục