Sắp có quy định về lập báo cáo đánh giá HSDT qua mạng

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang gấp rút lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh, sở KH&ĐT, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (gọi tắt là E-HSDT).
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá. Ảnh: Lê Tiên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo, việc đánh giá E-HSDT sẽ áp dụng mẫu báo cáo đánh giá E-HSDT và các phụ lục ban hành kèm theo thông tư này.

Cụ thể, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo Quy trình 01 nêu tại Điểm a Khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT được thực hiện theo Mẫu số 01A ban hành kèm theo thông tư này.

Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo Quy trình 02 nêu tại Điểm b Khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT được thực hiện theo Mẫu số 01B ban hành kèm theo thông tư này.

Còn đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ, việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư này. 

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này.

Riêng với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT áp dụng theo Mẫu số 01A, Mẫu số 01B, Mẫu số 02 và Mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này. Bên mời thầu căn cứ vào loại gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu để áp dụng các mẫu biên bản, tờ trình tại các phụ lục kèm theo thông tư này cho phù hợp.

Ban soạn thảo cho biết, nguyên tắc đánh giá E-HSDT trong trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này, đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Đối với các nội dung đánh giá tính hợp lệ (trừ nội dung về bảo đảm dự thầu và thỏa thuận liên danh), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cam kết. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không chân thực thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với các nội dung về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự tại bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đánh giá tự động dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin thì Hệ thống sẽ đánh giá là không đạt. Còn đối với việc đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai các thông tin về ưu đãi trong E-HSDT thì sẽ không được hưởng ưu đãi khi tham dự thầu.

Tuấn Dũng

Tin cùng chuyên mục