(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2019 do UBND xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị có tài sản: UBND xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án các điểm dân cư lẻ tẻ xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

Nơi có tài sản: Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: 11 và 12/7/2019

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Đến 16 giờ, ngày 15/7/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 18/7/2019.

- Địa điểm đấu giá: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có quyền tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký:

+ Ủy ban nhân dân xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0965.663.117.              

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo niêm yết đấu giá tài sản số 290106/TBĐG ngày 29/6/2019)

STT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá theo

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

Giá khởi điểm (làm tròn, đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

Tiền đặt trước(đồng)

I

Điểm dân cư PhúThọ 1

1

Lô số 01

121,3

100.000

12,35

150.000.000

200.000

30.000.000

2

Lô số 02

122,3

100.000

12,35

151.000.000

200.000

30.000.000

3

Lô số 03

123,3

100.000

12,35

152.000.000

200.000

30.000.000

4

Lô số 04

124,3

100.000

12,35

154.000.000

200.000

31.000.000

5

Lô số 05

125,3

100.000

12,35

155.000.000

200.000

31.000.000