(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 323 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/5/2016. 
Ngày 26/5: Có 7/323 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Ngày 26/5: Có 7/323 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 316 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/5/2016; Ban Quản lý dự án 4 (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/5/2016 đến ngày 19/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/5/2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2016; Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2016 đến ngày 6/6/2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/6/2016 đến ngày 7/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.