(BĐT) - Nghị định số 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được Chính phủ ký ban hành ngày 29/3/2021.
Ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn 13 nội dung của Luật PPP sẽ góp phần hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo phương thức PPP, tiệm cần dần với thông lệ quốc tế. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định, quan điểm xây dựng Nghị định là phải tuân thủ quy định của Luật PPP (chỉ hướng dẫn những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ), đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật PPP và các quy định của pháp luật có liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Việc ban hành Nghị định sẽ hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo phương thức PPP, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiệm cần dần với thông lệ quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án. Đồng thời, xây dựng khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch nhằm khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư.

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn 13 nội dung của Luật PPP, gồm: lĩnh vực, quy mô dự án; thành lập, tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định; quy trình dự án PPP; trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; hướng dẫn lập hợp đồng mẫu đối với từng nhóm hợp đồng; nội dung phát sinh liên quan đến các trường hợp chuyển tiếp…

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP.