(BĐT) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&Đ­T) công bố lấy ý kiến.
Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ được hướng dẫn tại 1 thông tư. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, trong giai đoạn trước đây, việc lập hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT) dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 loại dự án trên có nhiều điểm tương đồng về bước thực hiện, tiêu chí đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm… Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất cũng như thuận lợi triển khai thực hiện, Bộ KH&ĐT quyết định xây dựng 1 thông tư hướng dẫn chung cho dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Dự thảo Thông tư bao gồm 2 phần chính. Thứ nhất là phần quy định chung bao gồm 9 điều quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, việc áp dụng các mẫu kèm theo, hợp đồng dự án, việc đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, một số nội dung liên quan đến dự án áp dụng loại hợp đồng BT, dự án đầu tư có sử dụng đất và tổ chức thực hiện. Phần thứ hai là 5 mẫu hướng dẫn chi tiết.

Căn cứ các nội dung mới được quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP cũng như thực tế triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã xây dựng Dự thảo Thông tư với một số điểm mới. Ngoài ra, nhằm tăng cường tính minh bạch, Dự thảo Thông tư cũng quy định việc thực hiện một số nội dung trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.