(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) - Tiểu dự án tỉnh Quảng Nam, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Trễ tiến độ, Quảng Nam xin gia hạn thời gian thực hiện Tiểu dự án WB8 thêm 18 tháng

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, quy mô đầu tư bao gồm sửa chữa, nâng cấp 17 hồ, đập với tổng mức đầu tư là 13,3 triệu USD (tương đương 299,5 tỷ đồng); trong đó, vốn WB là 12,62 triệu USD (tương đương 283,95 tỷ đồng), vốn ngân sách tỉnh đối ứng là 0,692 triệu USD (tương đương 15,570 tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù đã nỗ lực nhằm hoàn thiện Tiểu dự án đúng thời hạn, nhưng do nhiều các nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm trễ so với thời gian thực hiện được phê duyệt (chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của mưa bão). Đến nay, 3 hạng mục bổ sung nâng cấp, sửa chữa hồ chứa (Đông Tiển, Trung Lộc, Dùi Chiêng) mới được trao hợp đồng và triển khai thi công từ tháng 3/2022 nên không thể thi công hoàn thành trước thời hạn. Bên cạnh đó, Tiểu dự án mới giải ngân được 167,632 tỷ đồng (vốn ODA 157,244 tỷ đồng, vốn đối ứng 10,39 tỷ đồng). Trong khi, thời hạn đóng khoản vay theo Hiệp định ký kết là ngày 30/6/2022.

Để đảm bảo dự án được tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu được phê duyệt và giải ngân các nguồn vốn theo Hiệp định đã được ký kết, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án đến hết năm 2023. Theo đó, Tỉnh cam kết sẽ cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng từ nguồn ngân sách tỉnh theo đúng tiến độ thực hiện Tiểu dự án.