(BĐT) - Ngày 5/7, Bộ Công Thương công bố danh mục điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã được bãi bỏ, đơn giản hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
Bộ Công Thương hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giai đoạn 2017 -2018

Bộ Công Thương là một trong những bộ cơ bản đạt yêu cầu về mức độ cắt giảm ĐKKD với tỷ lệ 47% (ảnh: Internet)

Việc công bố này nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời nhằm tuyên bố công khai các điều kiện mà Bộ Công Thương đã dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa  trong giai đoạn 2017-2018 đã được Bộ hoàn thành theo yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD giai đoạn 2019-2020 theo phương án tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018, Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định để hiện thực hóa phương án này, dự kiến trình Chính phủ tháng 11/2019.

Tại Báo cáo đánh giá mức độ thay đổi của những cải cách về bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh và tác động thực chất đối với doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cũng đánh giá, Bộ Công Thương là một trong những bộ cơ bản đạt yêu cầu về mức độ cắt giảm ĐKKD với tỷ lệ 47%.