Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười là chủ sở hữu Tháng Mười Hotel & Resort

Tổng Công ty Bến Thành muốn bán 69 nghìn quyền mua cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười

(BĐT) - Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV thông báo tìm người mua 69 nghìn quyền mua cổ phần Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười. Nhà đầu tư sở hữu 1 quyền mua sẽ được mua 3,7037 cổ phần phát hành mới của Công ty với giá 10.000 đồng/CP. Giá khởi điểm của một quyền mua là 110.563 đồng. Thời điểm tổ chức đấu giá vào ngày 25/1/2024.