Airbnb ủng hộ cơ chế thuế dịch vụ kỹ thuật số của OECD
Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ngắn ngày Airbnb Inc ủng hộ cơ chế thuế dịch vụ kỹ thuật số đang được OECD thảo luận nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và châu Âu.