Tín hiệu tích cực từ hoạt động đăng ký DN
(BĐT) - Số doanh nghiệp (DN) thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 10 và 10 tháng năm 2020 tăng trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN Việt Nam đang hồi phục rõ nét.