(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) công bố chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng.

Với 230,9 triệu cổ phiếu lưu hành, Công ty dự kiến chi ra 69,3 tỷ đồng và thời gian dự kiến chi trả cổ tức trong quý IV/2020.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 8.044,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 59% và 26% thực hiện trong cùng kỳ 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 64% kế hoạch doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng cải thiện đáng kể khi chỉ còn âm 182 tỷ đồng (cùng kỳ âm 1,412 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Công ty cũng nỗ lực giảm khoản phải thu ngắn hạn khách hàng gần 1,000 tỷ đồng so với đầu năm, còn ở mức 5,367 tỷ đồng.