(BĐT) - HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI (Mã CK: IDI) sẽ trình ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức vào ngày 27/4 kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 16,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 580 tỷ đồng, tăng 69,7% so với năm 2017.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 5.327 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, gấp 2,43 lần năm 2017. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 18%, trong đó đã tạm ứng tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 8%.

Công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, hoặc kết hợp cả 2 phương án trong quý II/2018.

Năm 2018, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%.