Ngày 9/7/2019, đấu giá 27,574m3 gỗ tròn, xẻ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2019 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 806 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá là: 27,574m3 gỗ tròn, xẻ: chủng loại: Kiền kiền, Sến bo bo, Cầy– nhóm II đến VI (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá căn cứ theo quyết định:

+ Quyết định số 102/QĐ-TTTVPT ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum;

+ Quyết định số 230/QĐ-TTTVPT ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh Kon Tum;

+ Quyết định số 171/QĐ-XPVPHC ngày 27/03/2019 của UBND tỉnh Kon Tum;

+ Chứng thư thẩm định giá tài sản số: 6019.059/CT-BTCVALUE ngày 15/05/2019 của công ty Cổ Phần thẩm định giá BTCVALUE;

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục trong 2 ngày từ 10 giờ 00 phút ngày 25/06/2019 đến 10 giờ ngày 27/06/2019. Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 04/07/2019 tại địa điểm Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 110.936.720đồng (Một trăm mười triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

- Bước giá là: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng (hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Tiền đặt trước: 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum từ ngày 04/07/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 08/07/2019 (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ, phiếu trả giá). Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 04/07/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/07/2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.).

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: trả giá lên, bỏ phiếu kín 01 vòng và ghi phiếu trả giá ngay khi nộp hồ sơ đấu giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 luật đấu giá tài sản.

- Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 luật đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Doanh nghiệp làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Doanh nghiệp, số điện thoại: 02606.529.777./.

Tin cùng chuyên mục