(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 254,7 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, thấp hơn 1,4 tỷ đồng so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty lãi ròng 11,1 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ 2020.

Cuối quý II/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 1.494 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 16% (249 tỷ đồng). Khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 124 tỷ đồng, tăng 7,8% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt 1.305 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đặc biệt, Công ty cho biết đã hoàn tất công tác đầu tư Dự án Nghiên cứu và phát triển sản xuất sinh dược phẩm Mekophar giai đoạn 1.