(BĐT) - Theo dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã CK: BMP) đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.300 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 3% so với năm trước. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 20%. Ngân sách đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 4.056 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Tuy nhiên, do giá vống hàng bán và chi phí bán hàng tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế và lãi ròng giảm 25%, xuống lần lượt 583 tỷ đồng và 464,7 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS lần lượt là 3,44 tỷ và 860 triệu đồng. Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 và 2010 vào quỹ đầu tư phát triển.

Ngoài ra, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023, cùng một số sửa đổi trong điều lệ, quy chế nội bộ của công ty.