Nhiều tồn tại, hạn chế trong đấu giá tài sản tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Qua thanh tra, Đoàn thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế về việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản (ĐGTS) đối với Sở Tư pháp và một số tổ chức ĐGTS trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Trong năm 2023, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện 357 cuộc đấu giá thành công, trong đó có 88 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Huyền Trang
Trong năm 2023, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện 357 cuộc đấu giá thành công, trong đó có 88 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Huyền Trang

Theo kết luận thanh tra, năm 2023, các tổ chức ĐGTS trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện tổng số 396 cuộc đấu giá, trong đó, có 357 cuộc đấu giá thành, gồm: 88 cuộc có tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất (QSDĐ); 269 cuộc là tài sản đấu giá khác. Tổng số tiền khởi điểm của tài sản đấu giá là 1.643,232 tỷ đồng; tổng số tiền bán ĐGTS là 1.961,355 tỷ đồng (trong đó, ĐGTS là QSDĐ là 1.536,834 tỷ đồng; tài sản khác là 397,5 tỷ đồng). Số tiền chênh lệch so với giá khởi điểm là 188,123 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là 6,603 tỷ đồng, số tiền nộp ngân sách nhà nước là 606,4 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động ĐGTS của Sở Tư pháp Hải Dương. Theo đó, Hồ sơ thanh tra và Kết luận thanh tra số 1674/KL-STP ngày 3/8/2023 của Sở Tư pháp đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Minh, Biên bản làm việc ngày 21/7/2023 của Đoàn thanh tra ghi nhận: sổ đăng ký ĐGTS của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Minh không có chữ ký xác nhận của đại diện doanh nghiệp vào trang đầu của sổ; sổ không có số trang; thông báo trên Đài Phát thanh Hải Dương mà không thông báo trên báo in hoặc báo hình theo quy định tại Điều 57 Luật ĐGTS (đối với tài sản là QSDĐ theo Hợp đồng đấu giá số 02/2022 ngày 8/4/2022). Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp Hải Dương đã không lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi sử dụng sổ không đúng quy định; thông báo công khai đấu giá của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Minh chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Đồng thời, trong Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp Hải Dương không phản ánh lý do của việc không lập biên bản vi phạm hành chính nêu trên.

Với tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp yêu cầu, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục; báo cáo về Cục trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

Bên cạnh việc thanh tra Sở Tư pháp, Đoàn thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp cũng tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về ĐGTS đối với tổ chức ĐGTS trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm: Công ty Đấu giá hợp danh (ĐGHD) Đại Thành; Công ty ĐGHD Bảo Tín Thiên Ân; Công ty ĐGHD An Phú. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1 - 31/12/2023.

Theo kết luận thanh tra, Công ty ĐGHD Đại Thành thực hiện tổng số 37 hợp đồng đấu giá, trong đó, có 37 cuộc đấu giá thành. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 165,212 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 184,063 tỷ đồng; tổng thù lao thu được là 699,2 triệu đồng.

Công ty ĐGHD Bảo Tín Thiên Ân thực hiện tổng số 12 hợp đồng đấu giá, trong đó, có 11 cuộc đấu giá thành (3 cuộc đấu giá QSDĐ và 8 cuộc đấu giá tài sản khác). Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 55,219 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 60,683 tỷ đồng; tổng thù lao thu được là 135,4 triệu đồng.

Công ty ĐGHD Bảo Tín Thiên Ân đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên; tại trang đầu và trang cuối mỗi sổ đăng ký ĐGTS và sổ theo dõi tài sản đấu giá thiếu chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức ĐGTS; quy chế quy định thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến trước ngày mở cuộc đấu giá không đúng với quy định tại Điều 38 Luật ĐGTS; thiếu tài liệu hoặc hình ảnh chứng minh việc niêm yết tại trụ sở của Công ty trong hồ sơ đấu giá.

Công ty ĐGHD An Phú thực hiện 4 hợp đồng đấu giá, trong đó, có 3 cuộc đấu giá thành (2 tài sản là QSDĐ để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 1 tài sản là tài sản thanh lý). Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 9,66 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 12,9 tỷ đồng; tổng thù lao thu được là 68,9 triệu đồng.

Công ty ĐGHD An Phú mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên; tại sổ đăng ký ĐGTS, Công ty chưa ghi nội dung cuộc đấu giá không thành đối với 1 hợp đồng; thông tin trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐDV ngày 19/9/2023 (thông tin về giá khởi điểm) không phù hợp với thông tin trong Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của UBND thị xã Kinh Môn và Quy chế cuộc đấu giá; biên bản niêm yết việc ĐGTS tại trụ sở Công ty thiếu nội dung về thời gian niêm yết…

Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị, Sở Tư pháp Hải Dương chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung để thực hiện đúng quy định của pháp luật về ĐGTS và pháp luật có liên quan.

Tin cùng chuyên mục