(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) ghi nhận doanh thu đạt 101,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 29,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,9% và 31,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 335,8 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 109,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21,9% và 23,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 31,7% lên 1.158,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 900,9 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng thêm 161,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 51,7% lên 474,3 tỷ đồng.