Chi phí doanh nghiệp tăng đột biến là một trong những nguyên nhân khiến đại gia thuỷ sản từ lỗ 63 tỷ lên 705 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán hợp nhất cho năm tài chính 2016-2017 của Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (Mã CK: HVG) vừa công bố cho thấy, thay vì chỉ lỗ 63 tỷ đồng như báo cáo tự lập, công ty lỗ tăng lên 705 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2017 đạt 15.514 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2016. Giá vốn bỏ ra hơn 14.435 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn gần 1.079 tỷ đồng. Trong số đó, riêng doanh thu xuất khẩu đối với hoạt động chế biến, nuôi trồng thủy sản đạt gần 7.311 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu.

Chênh lệch các chỉ tiêu tài chính trước và sau kiểm toán

Đv: tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính

Trước kiểm toán

Sau kiểm toán

Doanh thu thuần

15.864

15.514

Chi phí quản lý doanh nghiệp

211

756

Lợi nhuận sau thuế

-63

-705

Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm gần 100 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm trước đó. Trong khi đó, chi phí bán hàng hơn 478 tỷ đồng, giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong năm công ty chi hơn 756 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, đây là mức tăng đột biến gấp 2,8 lần số tiền chi ra trong năm 2016. Nguyên nhân do doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 566 tỷ đồng, trong khi năm 2016 chỉ hơn 70 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017, tổng nợ phải trả là 11.378 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn 10.678 tỷ đồng vượt quá tài sản ngắn hạn (9.868 tỷ đồng). Cũng chính vì các chỉ số tài chính kém hiệu quả, lỗ cơ bản trên cổ phiếm âm 3.140 đồng. Do đó, công ty kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động của đại gia thuỷ sản này.

"Như trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn đã phát sinh khoản lỗ sau thuế gần 713 tỷ đồng. Ngoài ra cũng tại ngày này, lỗ lũy kế của công ty gần 424 tỷ đồng; tổng nợ ngắn hạn vượt qua tài sản ngắn ngắn hạn gần 820 tỷ đồng. Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi nghờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", báo cáo kiểm toán nêu.

Theo Vnexpress