(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đợt 1 năm 2022 đối với các khu dân cư xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Hữu và thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Theo đó, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 189 lô, tổng diện tích là 26.698,95 m2, tổng giá khởi điểm là 167,316 tỷ đồng.

Cụ thể, phiên thứ nhất được tổ chức vào ngày 15/7/2022, bao gồm: 33 lô thuộc tại Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ (18 lô khu dân cư A2, 15 lô khu dân cư A3) và 16 lô đất thuộc Khu dân cư xã Ân Phong. Hồ sơ đấu giá được bán tới ngày 12/7/2022.

Phiên đấu giá thứ 2 được tổ chức vào ngày 21/7/2022, bao gồm 50 lô đất ở tại xã Ân Thạnh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá tới ngày 18/7/2022.

Phiên đấu giá thứ 3 được tổ chức vào ngày 25/7/2022, bao gồm: 29 lô đất Khu dân cư thôn Vạn Trung (Khu dân cư xã Ân Hảo Tây) và 8 lô đất Khu dân cư thôn Vạn Hòa (Khu dân cư xã Ân Hảo Đông) và 4 lô khu dân cư trường mẫu giáo đội 10 và khu dân cư thôn Đại Định năm 2022. Các lô đất này được bán hồ sơ đấu giá tới ngày 22/7/2022.

Phiên đấu giá thứ 4 bao gồm 30 lô đất Khu dân cư xã Ân Tường Đông, 8 lô khu dân cư thôn Tân Thạnh (Khu dân cư xã Ân Tường Tây). Hồ sơ đấu giá được bán tới ngày 26/7/2022. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 29/7/2022.

Phiên đấu giá thứ 5 được tổ chức vào ngày 4/8/2022, gồm 11 lô đất Khu dân cư xã Ân Hữu. Hồ sơ tham gia đấu giá bán tới ngày 1/8/2022.

Kết thúc 5 phiên đấu giá nêu trên nếu vẫn còn các lô đấu giá không thành thì sẽ được thông báo bổ sung ngày tổ chức đấu giá sau.

Hình thức tổ chức đấu giá sẽ kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Việc bán đấu giá sẽ thực hiện theo phương thức đấu giá riêng lẻ từng lô đất.