Hà Nội: Ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn Thủ đô.

Theo Quyết định, UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thời hạn ủy quyền từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (22/5) đến hết ngày 31/12/2024.

Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm được UBND Thành phố ủy quyền; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

UBND cấp huyện thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và các nội dung khác có liên quan, chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan để tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu báo cáo UBND cấp huyện triển khai nội dung theo quy định. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Thực hiện báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện việc ủy quyền định kỳ (3 tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp các nội dung về ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Trước ngày 10/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND Thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; tổng hợp, rà soát các nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Tin cùng chuyên mục