(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán: HCM) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Mức giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/CP và thời gian dự kiến trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.135 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ 1.495 tỷ đồng, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 427 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 213 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% và hoàn thành 117% kế hoạch năm.