(BĐT) - Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, mã chứng khoán: PVM - UPCoM) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.005,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 50,04 tỷ đồng và cổ tức là 11%. Như vậy, tổng doanh thu tăng 35,8% và lợi nhuận đi ngang so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2020, Công tỷ ghi nhận doanh thu đạt 627,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 62,3% và tăng 8,6% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải tiện từ 1,3% lên 4,3%.

Trong năm, lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu đóng góp từ doanh thu tài chính 94,7 tỷ đồng, doanh nghiệp thuyết minh chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia.