(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 2.781,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,7% và 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, ASM đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng và cổ tức giao động từ 10 - 20%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 21,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của ASM tăng 2% so với đầu năm lên 17.960,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.879,1 tỷ đồng, chiếm 38,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.875,4 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.038,5 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản.