Thông báo mời đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tư vấn xác định giá đất các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận kính mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn xác định giá đất đối với các dự án như sau:

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT, ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC, ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận kính mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn xác định giá đất đối với các dự án, cụ thể như sau:

1. Các dự án xác định giá đất:

1.1. Khu đất góc ngã tư đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích:

a) Văn bản pháp lý của dự án:

- Quyết định số 2267/QĐ-UBND, ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn thuộc khu quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao);

- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân thuê đất tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (hoàn vốn Dự án Đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn theo hình thức hợp đồng BT);

- Quyết định số 466/QĐ-UBND, ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 361/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

b) Thông tin khu đất:

- Tên khu đất: Khu đất góc ngã tư đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích.

- Vị trí khu đất: Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 1.460,6 m2.

- Thời điểm định giá đất: Tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất.

- Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

c) Dự toán kinh phí: 27.141.575 đồng (hai mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn, năm trăm bảy mươi lăm đồng).

1.2. Khu đô thị Mỹ Phước:

a) Văn bản pháp lý của dự án:

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 742/QĐ-UBND, ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 243/QĐ-UBND, ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty cổ phần Gia Việt thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Phước (khu dịch vụ thương mại) tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

b) Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị Mỹ Phước.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 10,25 ha (trong đó, diện tích đã cho thuê đất đợt 1 tại Quyết định số 243/QĐ-UBND, ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận là 34.737 m²).

- Thời điểm định giá đất: Tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm, kể từ ngày 17/11/2021 (ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 742/QĐ-UBND).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

c) Dự toán kinh phí: 52.905.676 đồng (Năm mươi hai triệu, chín trăm lẻ năm nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng).

1.3. Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng điện lực:

a) Văn bản pháp lý của dự án:

- Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000034 ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 1 (mã số dự án: 8871716116) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 14/7/2017.

- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực thuê đất để thực hiện Dự án Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

b) Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng điện lực.

- Địa điểm thực hiện dự án: phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 30.196 m2.

- Thời điểm định giá đất: Tại thời điểm ban hành Quyết định cho thuê đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm, kể từ ngày ký ban hành quyết định.

- Hình thức sử dụng đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

c) Dự toán kinh phí: 49.827.655 đồng (Bốn mươi chín triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm năm mươi lăm đồng).

1.4. Khu đất Bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang:

a) Văn bản pháp lý của dự án:

- Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 43121000219 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 17/10/2013.

- Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang thuê đất tại phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.

b) Thông tin dự án:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.

- Địa điểm thực hiện dự án: phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 9.799,8 m2.

- Thời điểm định giá đất: Tại thời điểm ban hành Quyết định cho thuê đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất y tế.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm, tính từ ngày 17/10/2023 (ngày Công ty được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

- Hình thức sử dụng đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

c) Dự toán kinh phí: 42.465.111 đồng (Bốn mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, một trăm mười một đồng).

1.5. Khu đất xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long:

a) Văn bản pháp lý của dự án:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (mã số dự án: 2657718040) chứng nhận lần đầu ngày 27/4/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 23/11/20107 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp.

- Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa sen Du Long thuê đất bổ sung để thực hiện Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long.

b) Thông tin dự án:

- Tên dự án: Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 407,28 ha (diện tích cho thuê đất tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận là 0,53 ha).

- Thời điểm định giá đất: Tại thời điểm ban hành Quyết định cho thuê đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất Khu công nghiệp.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm, kể từ ngày 27/4/2007 (theo Giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi lần thứ 02 ngày 23/11/2017) do Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

c) Dự toán kinh phí: 33.155.780 đồng (Ba mươi ba triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn, bảy trăm tám mươi đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước năm 2024 (theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

3. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Văn bản đăng ký tham gia.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, trong đó cung cấp được tài liệu chứng minh: đã tham gia tư vấn thực hiện công tác xác định giá đất.

4. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn: Trước ngày 7/5/2024.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). Thông tin chi tiết cần biết thêm, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận (Điện thoại: 0259.3830657)để được phúc đáp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận trân trọng thông báo./.

Tải thông báo tại đây.

Tin cùng chuyên mục