Thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập dự toán hạng mục trang thiết bị chuyên dùng cho Dự án Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tải sản công;

Căn cứ Quyết định số 3541/QĐ-UBND, ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND, ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND, ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND, ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

Căn cứ Tờ trình số 693/TTr-UBND, ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh “Về việc đề nghị thông qua bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế và giáo dục) và phương tiện vận tải (trừ ô tô) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý”;

Căn cứ Văn bản số 567-CV/TTTT, ngày 08/4/2024 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh “Về việc đề xuất cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật danh mục chi tiết máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh”.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập dự toán hạng mục trang thiết bị chuyên dùng cho dự án Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đ/c: Tầng 4 - Trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Đặng Quốc Duy.

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0919.071.772.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đ/c: Tầng 4 - Trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (tài liệu bao gồm: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa toàn bộ File mềm tài liệu cần cung cấp và bản chào giá bằng file word, file PDF hoặc file Excel).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị chuyên dùng thuộc dự án trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (gọi chung là thiết bị):

- Theo danh mục đính kèm tại phụ lục 1 đính kèm văn bản này.

- Đối với phần derco, trang âm, sàn nâng cho các trường quay, phòng thu và các phòng chuyên dùng khác: Các đơn vị báo giá trọn gói cho từng hạng mục theo m2 (có bóc tách khối lượng chi tiết, chi phí đã bao gồm chi phí thiết kế) theo yêu cầu tại phụ lục 2 kèm theo.

- Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam theo phụ lục 3 đính kèm văn bản này.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đ/c: Đường Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: Các thiết bị được cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản đảm bảo đúng với yêu cầu hồ sơ của Chủ đầu tư, hợp đồng ký kết giữa hai bên và các yêu cầu quy định của pháp luật; quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn cho thiết bị không bị trầy xước, móp méo, ...

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

- Tỷ lệ tạm ứng: Tối đa nhưng không quá 30% giá trị hợp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng và các khoản tạm tính).

- Thanh toán hợp đồng, điều kiện thanh toán:

+ Việc thanh toán được thực hiện theo tiến độ cấp vốn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng;

+ Nhà thầu sẽ được thanh toán tối đa đến 97% giá trị nghiệm thu theo hợp đồng sau khi hoàn thành toàn bộ công việc theo điều khoản hợp đồng, 3% còn lại Chủ đầu tư giữ bảo hành. Tiền bảo hành sẽ được chuyển vào tài khoản của Chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh. Nhà thầu sẽ được thanh toán khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình và hồ sơ quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Thanh toán thiết bị: Chủ đầu tư sẽ xem xét tạm thanh toán cho nhà thầu tối đa nhưng không quá 70% giá trị của các thiết bị sau khi nhà thầu tập kết thiết bị về công trình và được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi lắp đặt. Giá trị còn lại sẽ được thanh toán sau khi thiết bị được lắp đặt và được tư vấn giám sát, Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành theo quy định. Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đã thanh toán nếu thiết bị sau khi lắp đặt đưa vào vận hành thử, khai thác sử dụng không đảm bảo thiết kế và hợp đồng (hoặc trong trường hợp thiết bị phải thực hiện điều chỉnh giảm).

5. Các thông tin khác (nếu có):

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 24 tháng (nhưng không thấp hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất hoặc thời gian ghi chú theo danh mục thiết bị).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Tin cùng chuyên mục