(BĐT) - Ngày 15/4 tới, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 7,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15%, tức 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/CP. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu có phần lẻ thập phân.

Nguồn vốn sử dụng là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2019 của Công ty còn 102,97 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty ghi nhận xấp xỉ 1.766 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,2% so với năm trước đó, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 81,6%, xuống còn 9,77 tỷ đồng.