(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020, VINACONEX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 là 9.530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 820 tỷ đồng, lần lượt bằng 96% và 104% so với thực hiện năm 2019.
ĐHĐCĐ VINACONEX 2020: Đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 là 9.530 tỷ đồng

Đại hội cổ đông VCG diễn ra sáng 29/6.

Ngày 29/6/2020, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.

Trong năm đầu tiên hoạt động theo cơ cấu sở hữu không còn vốn Nhà nước, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, VINACONEX vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 9.891 tỷ đồng (hoàn thành 98% so với kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt 787 tỷ đồng (hoàn thành 106% so với kế hoạch và tăng 23% so với thực hiện năm 2018). Trong đó, Công ty mẹ VINACONEX đạt 3.516 tỷ đồng doanh thu và 717 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (hoàn thành 112% so với kế hoạch năm 2019 và tăng 24% so với thực hiện năm 2018).

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông VINACONEX đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2020. Theo đó, kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 là 9.530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 820 tỷ đồng, lần lượt bằng 96% và 104% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ VINACONEX năm 2020 đạt lần lượt là 3.870 tỷ đồng và 803 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch cổ tức năm 2020 là 12%, bằng 200% so với thực hiện năm 2019.