Dược phẩm OPC đặt kế hoạch lãi tăng trưởng 5%

(BĐT) - CTCP Dược phẩm OPC vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Theo đó, HĐQT Công ty trình kế hoạch doanh thu 850 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Bên cạnh đó, HĐQT trình phát hành 1,26 triệu cổ phần, tỷ lệ 5% cho cán bộ nhân viên (ESOP) với mức giá 15.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II và quý III. Cổ phiếu phát hành dự kiến hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 802,5 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận trước thuế đạt 111 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tỷ lệ trả cổ tức là 20%, trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10% và dự kiến chi trả nốt 10% còn lại trong quý II.

H.H

Tin cùng chuyên mục