(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 8183/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Đôn đốc gỡ vướng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11/2021 và ước giải ngân cả năm 2021. Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai báo cáo tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 20/11/2021 và ước giải ngân cả năm 2021. Báo cáo kết quả triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công năm 2021, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, trong đó phân tích, xác định rõ nguyên nhân khách quan (quy định của pháp luật về đầu tư công…); chủ quan (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư,…); làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đơn vị sử dụng vốn, đề xuất giải pháp, hướng xử lý. Đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí. Lập Danh mục các dự án đầu tư công đang triển khai trong năm 2021 và các dự án dự kiến triển khai trong năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành, địa phương.