(BĐT) - Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) công bố bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 15%, đã tạm ứng 5% và còn lại 10%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.646,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 256,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và tăng 2,4% so với thực hiện trong năm 2019. Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DRC giảm 10,3% về chỉ còn 2.430,5 tỷ đồng.