(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND - UPCoM) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7,5%. Thời gian chốt danh sách là 18/3 và thời gian thanh toán là 30/3.

Với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi trả 375 tỷ đồng cho cổ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 2,5%. Như vậy, sau 2 lần tạm ứng cổ tức, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 10% cho cổ đông.

Trong năm 2020, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu gần 10.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.528 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và tăng 23% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.452 tỷ đồng, tăng 24%.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 11.471 tỷ đồng, giảm 1.192 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2020.