(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (NĐ 56).
Lấy ý kiến Nghị định thay thế Nghị định 56/2020/NĐ-CP về ODA

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 56/2021/NĐ-CP sẽ khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 56/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là cần thiết để khắc phục các hạn chế, bất cập liên quan đến thể chế, quy trình, thủ tục và pháp luật hiện hành trong công tác quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi. Đồng thời, bảo đảm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Việc xây dựng Nghị định thay thế theo quan điểm đổi mới công tác quản lý, đơn giản hoá thủ tục, tăng cường phân cấp để tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại; đảm bảo tính khả thi, dễ thực hiện, đáp ứng mục đích và yêu cầu đặt ra trong các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung những nội dung mới xuất phát từ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và xu thế mới trong quan hệ hợp tác phát triển của các nhà tài trợ với Việt Nam…

Dự thảo Nghị định có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung, điểm mới so với NĐ 56 về quy trình, thủ tục từ lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án, ký kết điều ước quốc tế… Trong đó, bổ sung một chương mới quy định về doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.