(BĐT) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Licogi 16 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 12,3 triệu cổ phiếu chia cổ tức theo tỷ lệ 12%.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.237,8 tỷ đồng, tăng 12,15% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế là 77 tỷ đồng, giảm 21,61% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, lợi nhuận gộp ghi nhận 159,1 tỷ đồng, giảm 33,04%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng, lần lượt bằng 105% và 110% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, Công ty dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

Như vậy, sau nửa đầu năm 2020, Công ty chỉ mới hoàn thành được 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.