Triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1616/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
Trong giai đoạn 2022 - 2025, Bộ Tài chính sẽ chủ trì rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến quy định về tăng vốn cho tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Ảnh: Ngô An
Trong giai đoạn 2022 - 2025, Bộ Tài chính sẽ chủ trì rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến quy định về tăng vốn cho tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Ảnh: Ngô An

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về tăng vốn cho các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; tham mưu cho Chính phủ bố trí, cấp vốn, bổ sung vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước, nhất là đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về chế độ tài chính, chế độ kế toán để các tổ chức tín dụng áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) phù hợp với Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ (trong đó có khoản nợ xấu) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thẩm định giá khoản nợ, đảm bảo khách quan trong thẩm định giá các khoản nợ (trong đó có nợ xấu)…