(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 và 7 tháng năm 2019 mặc dù có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn chưa cải thiện nhiều.
Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chưa có nhiều cải thiện

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 ước đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 43,3% và tăng 9,7%).

Mặc dù đạt tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng mức tăng lại thấp nhất trong giai đoạn 2015 - 2019. Cụ thể, tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN tháng 7/2019 so với cùng kỳ năm trước là 6,2%, trong khi năm 2018 là 10,3%; năm 2017 là 7,8%; năm 2016 là 13,5%; năm 2015 là 11,3%. Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước là 3,9%, trong khi năm 2018 là 9,7%; năm 2017 là 6,4%; năm 2016 là 12%; năm 2015 là 6,4%.