Cà Mau đốc thúc tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở ngành và UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 5/10/2022 (Chỉ thị 17) của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Cà Mau tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: Internet
Cà Mau tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan đơn vị cùng với chủ đầu tư rà soát, triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17; tập trung thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Trong đó lưu ý, tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 9/2/2022 của UBND Tỉnh về đẩy mạnh thu, chi ngân sách nhà nước, thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công 2022.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thường xuyên theo dõi, rá soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án trên địa bàn Tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Đặc biệt, khẩn trương rà soát các nội dung hướng dẫn của Trung ương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát trình tự, thủ tục và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với số vốn ngân sách trung ương trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được thẩm quyền phân bổ nhưng chưa giao chi tiết, Sở kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định trong phạm vi kế hoạch vốn được giao; tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định, có văn bản gửi về UBND Tỉnh trước ngày 28/10/2022. Đồng thời, thực hiện việc báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 1/11/2022.

Đối với ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp thẩm quyền phân bổ, thông báo vốn bổ sung, Sở kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được thông báo bổ sung vốn. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 27/10/2022 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Tin cùng chuyên mục