Căn cứ Thông báo mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Sơn Động năm 2022 – 2024 số 2284/NĐSĐ-KHĐT ngày 26/11/2021 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.

Nay, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV xin gia hạn thời giạn nhận hồ sơ đề xuất như sau:

- Gia hạn thời gian bán hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (trong giờ làm việc hành chính).

Đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ được mua một bộ hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Sơn Động với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng Việt Nam) tại Phòng Kế toán tài chính – Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV.

- Gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV- Tổ dân phố Đồng Rì- TT. Tây Yên Tử - H. Sơn Động – T. Bắc Giang. Để buổi mở HSĐX đạt kết quả tốt, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV mời Quý đơn vị nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.