Lợi nhuận của Mía đường Sơn La tăng mạnh

(BĐT) - Công ty CP Mía đường Sơn La vừa công bố Báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2017 - 2018. Kỳ kế toán của Mía đường Sơn La bắt đầu từ ngày 30/6 hàng năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo báo cáo, trong quý I năm tài chính 2017 - 2018, Công ty sản xuất được 10.296 tấn mía đường, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước đó. Lượng mật rỉ sản xuất được 2.329 tấn, tăng 39% so với cùng kỳ. Về giá bán mật rỉ bình quân tăng nhẹ 20 đồng/kg so với cùng kỳ, còn giá bán đường lại giảm 1.736 đồng/kg.

Cũng theo Báo cáo, lợi nhuận sau thuế quý I năm tài chính 2017 - 2018 của Công ty đạt 30,2 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần đạt 139,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý trong báo cáo này là khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng từ 299 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng (tăng 50% so với thời điểm đầu kỳ) chủ yếu là do trả trước cho người bán tăng thêm 113,2 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục