(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công (KHĐTC) năm 2022.
Tiếp tục rà soát, cắt dự án chưa thực sự cần thiết

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vừa có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Để báo cáo Quốc hội kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục dự án còn lại chưa được giao KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, kiến quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm tối đa số lượng dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án.

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 còn lại chưa được giao để báo cáo Chính phủ, trình UBTVQH theo quy định. Các dự án dự kiến bố trí KHĐTCTH 2021 – 2025 bảo đảm thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, bảo đảm tổng số dự án của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai trong KHĐTCTH không vượt quá số dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

Theo Công điện, Bộ KH&ĐT sẽ mở quyền truy cập và gửi Báo cáo danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí KHĐTCTH 2021 – 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu tư 8 giờ ngày 16/10/2021 và đóng quyền truy cập vào 17 giờ ngày 19/10/2021 để triển khai tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.

Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ KH&ĐT đã có văn bản ngày 11/10/2021 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Để kịp tổng hợp báo cáo Quốc hội danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chất lượng, bảo đảm tiến độ trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nhanh, hiệu quả, tại Công điện, Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, hoàn thiện phương án phân bổ vốn NSNN theo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định.