(BĐT) - Theo UBND TP. Hà Nội, trên cơ sở kế hoạch vốn và dự kiến kết quả Kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhu cầu kế hoạch vốn và dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, các chương trình, dự án năm 2022, UBND Thành phố dự kiến nguồn vốn kế hoạch năm 2022 của Thành phố là 51.073,620 tỷ đồng. Số vốn này cơ bản bằng năm 2021 (51.241,326 tỷ đồng). Trong đó, nhu cầu vốn ngân sách thành phố là 45.917,646 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 5.155,974 tỷ đồng.
Hà Nội: Nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 khoảng 51 nghìn tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đến ngày 31/8/2021, Thành phố giải ngân được 12.824,8 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch Chính phủ giao. TP. Hà Nội giữ mục tiêu và phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 được Chính phủ giao. Dự kiến đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành 74/179 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố, 106/165 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.