(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp (KCN) sinh thái, doanh nghiệp sinh thái. Dự thảo Thông tư gồm 16 điều, quy định chi tiết việc xây dựng KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái và một số điều khoản liên quan khác của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quản lý KCN và khu kinh tế.
Lấy ý kiến hoàn thiện Thông tư về khu công nghiệp, doanh nghiệp sinh thái

Theo Dự thảo Thông tư, thông qua bộ tiêu chí xếp hạng, khu công nghiệp sinh thái được xếp hạng trên cơ sở hiệu quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo Thông tư, diện tích đất KCN dành cho các hạ tầng dịch vụ dùng chung quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP bao gồm diện tích đất dành cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dành cho hệ thống hạ tầng xã hội dùng chung của KCN theo quy chuẩn xây dựng và quy hoạch xây dựng KCN được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo Thông tư quy định, KCN sinh thái có thể được xếp hạng trên cơ sở hiệu quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường và được đánh giá thông qua bộ tiêu chí xếp hạng KCN sinh thái do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Định kỳ hàng năm, nhà đầu tư phát triển hạ tầng KCN sinh thái lập báo cáo tình hình thực hiện gửi ban quản lý KCN, khu kinh tế để theo dõi, giám sát. Kết quả theo dõi, giám sát thực hiện KCN sinh thái và doanh nghiệp sinh thái là cơ sở để UBND cấp tỉnh và ban quản lý KCN, khu kinh tế xem xét cấp lại, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận KCN sinh thái, giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.