(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (gọi chung là dự án QTQG).
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong các luật này có sửa đổi và ban hành mới một số quy định liên quan đến dự án QTQG. Do vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về dự án QTQG tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án QTQG (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 02/2020/NĐ-CP) để bảo đảm phù hợp các luật nêu trên là cần thiết.

Nghị định sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư, Luật PPP liên quan đến dự án QTQG; sửa đổi, bổ sung các quy định trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật PPP, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

Qua đó, Nghị định bảo đảm việc giám sát và quản lý chặt chẽ, có hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án QTQG; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án QTQG, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.