Quảng Bình: Tập trung 5 giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các chủ đầu tư về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2021 với 5 giải pháp chủ yếu.

Trước hết là triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Kế hoạch hành động của Tỉnh nhằm thức hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Hai là UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch ĐTC năm 2021 cho từng dự án theo quy định tại Nghị quyết số 2185/QĐ-TTg.

Ba là chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về ĐTC nhằm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…

Cùng với đó xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương; xem xét kết quả giải ngân ĐTC là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được được giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn ĐTC năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cáo UBND Tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương và các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này năm nay.

Tin cùng chuyên mục