(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2435/QĐ-UBND.
Quảng Nam ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phạm vi điều chỉnh gồm: Dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục dự án. Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung: danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Áp dụng sơ tuyển quốc tế cho các dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 120 tỷ đồng trở lên. Áp dụng sơ tuyển trong nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng. Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: chỉ định nhà đầu tư; đấu thầu rộng rãi trong nước; đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định này hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm các dự án: nhà ở, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, xây dựng nhà ở, hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định cụ thể với 15 bước.