(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đốc thúc các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016.
Yêu cầu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Ảnh Internet

Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT đề nghị nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định. Bộ KH&ĐT lưu ý các cơ quan báo cáo đầy đủ các thông tin theo quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu, gửi về Bộ trước ngày 1/3/2017.

Riêng Kho bạc Nhà nước trung ương, Bộ KH&ĐT yêu cầu lập báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và gửi về Bộ trước ngày 10/2/2017.

Cũng tại văn bản này, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan liên quan yêu cầu chủ đầu tư các dự án chưa mở tài khoản, chưa cập nhật thông tin dự án phải mở tài khoản, cập nhật thông tin về dự án. Đối tượng là các dự án có sử dụng vốn đầu tư công do các bộ, ngành, địa phương quản lý; các dự án từ nhóm B trở lên do các Tập đoàn, tổng công ty quản lý.

Tính đến ngày 16/1/2017, cả nước có 2.568 dự án đã hoàn thành, 5.993 dự án đang thực hiện. Số dự án tạm dừng là 95 dự án, trong đó có 2 dự án sử dụng vốn ODA, 93 dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn ODA.