Trong danh sách này nhiều nhất là các mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo...
78 mã không được giao dịch ký quỹ trên HNX trong quý 4 tới

Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2021 trên HNX.

Theo đó, có 78 doanh nghiệp trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ trong quý 4 tới – trong đó nhiều nhất là các mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo… Cụ thể:

16 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát và tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: ACM; BKC; C92; CMS, HGM, HPM, KSQ, OCH, PDC, PHP, SD2, SD4, TTZ, VC9, VE1, VIE.

6 mã là tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AMC; CKV, HGM, BXH, KMT, PHP.

33 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: BII, CEO, CIA, CJC, CTC, CTX, DST, DZM, HHG, HUT, IVS, KSD, KVC, L35, L43, LCS, LM7, LUT, MAS, MIM, PGT, PPE, PV2, PVL, SDA, SPI, SSM, V21, VNT, VTH, VTJ, IDJ, BNA.

2 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát và lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: BLF, HKT.

3 mã chứng khoán bị cảnh báo: API, LDP, PCG.

2 mã là tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Chứng khoán bị cảnh báo: L61, TST.

1 mã là tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 quá 05 ngày làm việc; Chứng khoán vào diện bị tạm ngừng giao dịch: VAT.

4 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: VIG, PGT, VTL, VXB.

8 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: THB, PVB, CX8, SGD, KTT, NRC, SDT, TFC.

6 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: NST, TXM, VLA, PEN, SMT, PTD.

Theo VnEconomy