(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Báo cáo bổ sung triển khai dự toán NSNN năm 2018

Ảnh Internet

Cụ thể, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành cập nhật đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; các địa phương cập nhật đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của địa phương, tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 của địa phương. Trong đó, đề nghị đánh giá rõ những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cần triển khai thực hiện trong các quý tiếp theo.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của đơn vị mình trong quý I năm 2018.