(BĐT) - Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 9, sáng 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2020 và năm 2021.
Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại

Sáng 15/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và năm 2021. Ảnh: Thế Hiển

Trình bày Tờ trình tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, khoản viện trợ phát sinh trong năm 2020 đã được các bộ, cơ quan trung ương thực nhận và sử dụng, chi tiêu trong năm, nhưng chưa có dự toán được giao.

Đối với năm 2021, dự toán vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương (NSTW) phân bổ cho chi thường xuyên của NSTW và chi bổ sung có mục tiêu cho các địa phương được Quốc hội giao, gồm: chi thường xuyên của NSTW, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương nguồn chi thường xuyên; số còn lại dành để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2021.

Đến 31/12/2021, số vốn viện trợ đã tăng đáng kể so với dự toán do Việt Nam huy động được các khoản viện trợ đột xuất hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 (vắc xin, thiết bị y tế…). Các khoản viện trợ này dự kiến vẫn tiếp tục được ghi nhận trong các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Vì vậy, việc bổ sung dự toán thu/chi NSTW nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là cần thiết để đủ căn cứ thực hiện, hạch toán, quyết toán NSNN năm 2021 theo quy định của Luật NSNN.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH thống nhất về việc bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài vào chi thường xuyên năm 2020 và năm 2021 để bảo đảm các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đủ điều kiện hạch toán, quyết toán NSNN. Tuy nhiên, đây là khoản bổ sung dự toán nên cần trình Quốc hội để bảo đảm đúng thẩm quyền.