(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất xử lý một số vướng mắc trong thực hiện Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng vào dự án này theo hợp đồng BOT.
Dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Bù lỗ kéo dài, kêu cầu Thủ tướng

Nhà đầu tư phải bù lỗ hàng tháng

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo nội dung của Hợp đồng BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016, lãi suất vốn vay tính toán là 8,11%/năm; lãi suất trong thời gian xây dựng không được vượt quá 1,3 lần bình quân của lãi suất phát hành trái phiếu (TPCP) kỳ hạn 10 năm. Trên thực tế hợp đồng tín dụng giữa nhà đầu tư và ngân hàng, lãi suất cho vay tại thời điểm ký kết là 10,5%.

Tại Thông báo số 132/TB-BGTVT ngày 19/4/2017, Bộ GTVT thống nhất đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính chấp thuận cho Dự án được điều chỉnh lãi suất để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ngày 21/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 55/2016/TT-BTC, theo đó, điều chỉnh mức lãi suất vốn vay các dự án PPP từ 1,3 lần lên 1,5 lần lãi suất phát hành TPCP. Tuy nhiên, Thông tư số 75/2017/TT-BTC không đề cập đến các điều khoản chuyển tiếp cho các dự án đã ký kết hợp đồng thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư đã báo cáo Bộ GTVT, Bộ Tài chính về vướng mắc lãi suất của Dự án và đề nghị cho áp dụng Thông tư số 75/2017/TT-BTC. Bộ Tài chính thống nhất và kiến nghị Thủ tướng cho phép Dự án được cập nhật áp dụng nguyên tắc tính lãi suất theo quy định của Thông tư số 75/2017/TT-BTC. Tuy nhiên, theo thông tin của nhà đầu tư, đến nay, Dự án vẫn chưa được điều chỉnh lãi suất, dẫn đến nhà đầu tư phải bù lỗ trả lãi hàng tháng tích lũy kéo dài gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp dự án. Các cổ đông góp vốn đang yêu cầu xem xét để tạm dừng Dự án.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai Dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1, để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị giảm đi 1 trạm thu giá trên Quốc lộ 1, chỉ sử dụng 1 trạm tại Km93+160. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà đầu tư, việc tiết giảm 1 trạm thu giá trên Quốc lộ 1 sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và hợp đồng tín dụng đã ký kết. Để giải quyết trước mắt nhằm bù đắp nguồn thu bị thâm hụt, đồng thời có cơ sở triển khai đầu tư bổ sung đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tháng 11/2017, nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh hợp đồng BOT. Đến nay, Bộ GTVT chưa thống nhất ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh để thực hiện thu giá. 

Hợp đồng BOT có nhiều bất cập

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, hợp đồng BOT dự án trên có một số điều khoản không phù hợp với thực tế triển khai Dự án, không phù hợp với thông lệ chung của các dự án tương tự. Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Bộ GTVT và nhà đầu tư khắc phục, điều chỉnh hợp đồng trước ngày 31/12/2017.

Tháng 11/2017, nhà đầu tư đã có văn bản trình Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án 2 dự thảo các điều khoản đề nghị điều chỉnh hợp đồng BOT nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh, dẫn đến ngân hàng cung cấp tín dụng sẽ buộc phải dừng giải ngân. Việc các điều khoản điều chỉnh hợp đồng BOT vẫn chưa được giải quyết sau gần 3 tháng ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải ngân cho Dự án. Theo nhà đầu tư, các vướng mắc của Dự án chưa được giải quyết dứt điểm có thể dẫn đến khả năng phương án tài chính, tín dụng bị phá vỡ và Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ bị dừng lại, và đương nhiên, việc triển khai đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng bổ sung vào Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ không thể thực hiện được. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ GTVT có giải pháp xử lý để Dự án BOT nói trên được áp dụng lãi suất theo Thông tư số 75/2017/TT-BTC trong tháng 3/2018 nhằm giải quyết thiệt hại cho nhà đầu tư và phù hợp với thực tế triển khai Dự án.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT cho phép nhà đầu tư được thu giá từ ngày 1/4/2018 tại trạm thu giá Km93+160 trên Quốc lộ 1 để đảm bảo phương án tài chính khi bỏ 1 trạm thu giá trên Quốc lộ 1 và triển khai bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Đồng thời, khẩn trương điều chỉnh các bất cập trong hợp đồng BOT để ký kết điều chỉnh hợp đồng BOT đã cam kết với Vietinbank khi ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân tín dụng; đồng thời thực hiện bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng vào dự án để nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ.